Všeobecné obchodní podmínky

1 Základní ustanovení

1.1 Tyto obchodní podmínky (dále „VOP“) se ve smyslu § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále „OZ“) ve znění pozdějších předpisů, vztahují na závazek vzniklý na základě smlouvy o činnostech účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence mezi osobou, jejíž identifikační údaje jsou uvedeny na faktuře (dále „Objednatel“), a Bc. Zdeňkem Bednaříkem, DiS IČ: 08596671, nezapsaným do obchodního rejstříku se sídlem Josefská 15, 602 00 Brno (dále „Dodavatel“). Objednatel a Dodavatel jsou dále společně označováni též jako Smluvní strany.

1.2. Dodavatel je fyzická osoba podnikající podle živnostenského zákona živností vázanou uvedenou v příloze číslo 2 Zákona č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání pod názvem „Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence“.

1.3. Objednatelem je fyzická nebo právnická osoba zapsaná nebo nezapsaná v Obchodním rejstříku, která uzavře s dodavatelem smlouvu o dodávce služeb v rámci živnostenského oprávnění Dodavatele zmíněného výše.

2 Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je vedení podvojného účetnictví nebo daňové evidence včetně fakturace nebo bez ní za úplatu, přesné určení je specifikováno ve Smlouvě mezi smluvními stranami. K tomuto účelu bude sloužit účetní i jiný software podle výběru Dodavatele, pokud Smlouva nestanoví jinak.

3 Základní podmínky poskytování

3.1 Smlouva mezi smluvními stranami je uzavřena podpisem Smlouvy osobně v sídle Dodavatele nebo zaslané doporučeně poštou včetně ověřeného podpisu. V případě zvolení varianty zaslání Smlouvy poštou se za moment uzavření Smlouvy považuje obdržení podepsané smlouvy Dodavatelem. Tyto VOP jsou nedílnou součástí Smlouvy.

3.2 Strany se dohodly, že Dodavatel může tyto podmínky jednostranně měnit. Změna bude Objednateli oznámena s dostatečným předstihem nejméně týden před nástupem účinků změn a bude mu poskytnuta 14 denní lhůta na vyjádření souhlasu či nesouhlasu. Nové znění se uplatní jen na právní vztahy vzniklé po datu účinnosti nových VOP. V případě nesouhlasu je Objednatel oprávněn Smlouvu bez sankcí vypovědět. To neruší již k tomu dni splatné i nesplatné závazky vzniklé před okamžikem vypovězení smlouvy tímto způsobem, jejich úhrada nejpozději do dne vypovězení smlouvy je podmínkou uznání výpovědi ze smlouvy. Po splnění této podmínky se za den ukončení smlouvy považuje den doručení výpovědi Dodavateli. Nečinnost je brána jako souhlas.

3.3 K podpisu smlouvy je považována za oprávněnou osoba, případně osoby, uvedená ve veřejných zdrojích jako oprávněná osoba a dále osoba pověřená objednatelem na základě udělení Plné moci k tomuto úkonu. V takovém případě bude požadováno předložení Plné moci a současně bude pořízena kopie Plné moci, která bude uschována u dodavatele po dobu poskytování služeb nebo déle, pokud to ukládá zákon. V případě, že pověřená osoba přestane být pověřenou osobou, má tato za povinnost tuto skutečnost oznámit Dodavateli a sdělit, kdo je novou pověřenou osobou a předat Dodavateli na tuto osobu platný kontakt v podobě telefonního čísla a emailové adresy. Dále bude nová odpovědná osoba vyzvána k doložení oprávnění k vykonávání této funkce. V případě, že nebude obsah tohoto odstavce splněn, má Dodavatel právo od smlouvy s okamžitou platností odstoupit. To platí i pro případné dodatky ke smlouvě.

4 Povinnosti smluvních stran

4.1 Objednatel se zavazuje, že bude dodávat všechny potřebné dokumenty v termínech a způsobem podle dohody s Dodavatelem a dále s Dodavatelem řádně komunikovat. Dále se zavazuje, že bude řádně plnit závazky mu vzniklé vůči Dodavateli ve lhůtě určené Smlouvou. Neplnění může vést k sankcím blíže specifikovaným v článku 7 těchto VOP. Objednatel je také povinen nahlásit svou plánovanou nedostupnost v sídle, na telefonu i emailu trvající déle než 7 dní nejpozději 14 dní před začátkem nepřítomnosti. Objednatel zodpovídá za správnost a úplnost svých údajů uvedených ve Smlouvě. Dodavatel bude činit všechny úkony pro objednatele, které jsou v mezích sjednaných parametrů služeb poskytovaných poskytovatelem povinné dle platné legislativy a to bez jednotlivého odsouhlasení objednatelem vždy, když nevyjádří objednatel pro každý smluvní úkon v dostatečném předstihu jiné zadání. To platí obzvláště v případech neohlášené nedostupnosti Objednatele a zásahu vyšší moci.

4.2 Dodavatel se zavazuje, že bude bude za úplatu vykonávat předmět smlouvy svědomitě, podle svých nejlepších znalostí a schopností a podle platné legislativy upravující předmět smlouvy a dalších relevantních právních předpisů. Dále se zavazuje, že objednatele informuje o všech důležitých skutečnostech, které by mohly ovlivnit výkon předmětu smlouvy. To se vztahuje i na úmysl Objednatele nejednat v souladu s platnou legislativou. Pokud se v takovém případě rozhodne objednatel jednat podle svého úmyslu, nenese Dodavatel žádnou, byť i nepřímou, zodpovědnost za důsledky tohoto jednání, má právo od smlouvy s okamžitou platností odstoupit a má nárok na okamžité uhrazení všech splatných i nesplatných závazků do toho dne vzniklých. Dodavatel zodpovídá za správnost a úplnost svých údajů uvedených ve Smlouvě.

4.3 Předávání dokumentů a informací. Dokumenty lze předávat v písemné nebo elektronické podobě s výjimkou případů, kdy se jedná o listiny právního obsahu a důležitosti upravující závazky a povinnosti. Do této skupiny spadají zejména smlouvy a pověření. V tomto případě lze dokument předat pouze v listinné podobě v původním znění opatřeném podpisy stran nebo úředně ověřenou kopií, opisem či přepisem dokumentu. V případě faktur, bankovních výpisů a dalších dokumentů potřebných k provádění objednané činnosti mimo smlouvy a listiny podobné důležitosti je za písemnou formu se považuje i fax, elektronická pošta a objednávkový formulář. Veškerá komunikace bude probíhat výhradně na kontaktní údaje uvedené ve smlouvě.

5. Ceny

5.1 Aktuální ceník je dostupný na internetové adrese https://www.sidaccounting.cz/cenik/ a je součástí Smlouvy. Ceník podléhá změnám, které nevyžadují přímý souhlas Objednatele. V Ceníku je také uveřejněno datum poslední změny, úkony provedené před tímto datem jsou oceněny podle ceníku platného v den provedení úkonu. V případě změn Dodavatel oznámí změny Objednateli v dostatečné lhůtě předem, který má ve lhůtě 14 dnů možnost odstoupit od smlouvy, pokud se změnami nesouhlasí. Odstoupení od smlouvy tímto způsobem nemá vliv na již vzniklé závazky.

5.2 Ceník je rozdělen na tarify a další položky. U každého tarifu je zveřejněn počet úkonů jednotlivého druhu a měsíční cena za tento tarif. Objednatel je povinen uhradit plnou výši ceny tarifu i v případě, kdy byl počet úkonů v daném měsíci nižší. V případě, že dojde k uskutečnění více úkonů, než které jsou zahrnuty v tarifu, je na nadlimitní úkony uplatňována cena za Další položky v sekci ceníku pod stejným názvem. Služby v Ceníku neobsažené a výše jejich ceny náleží dohodě stran, pokud je Dodavatel poskytuje.

5.3 Tarif se mění podle reálného počtu účetních operací provedených v minulém kalendářním měsíci. V případě vyššího počtu účetních operací, než je uvedeno u daného objednaného tarifu, přechází Objednatel od prvního dne následujícího měsíce do tarifu vyššího. V případě nižšího počtu reálně provedených účetních operací přechází Objednatel do nižšího tarifu, pokud takový existuje. To neplatí pro první tarif, jelikož nižší tarif neexistuje.

6. Platební podmínky

6.1 Přehled úkonů za uběhlý kalendářní měsíc je přílohou faktury na následující měsíc. Cena tarifu je splatná daný měsíc, a to k pátému dni daného měsíce formou zálohy na služby. Položky nad rámec tarifu jsou vyúčtovány po skončení daného měsíce a jsou zahrnuty na zálohové faktuře následujícího kalendářního měsíce spolu s cenou tarifu na daný měsíc. Cena za účetní operace nad rámec tarifu je uvedena v položce „Nad 300 položek“ v Ceníku. Vyúčtování provedených služeb je prováděno na základě přehledu provedených služeb zaslaného na konci daného měsíce vytvořeného v tabulkovém editoru a zaslaného Objednateli elektronickou poštou na emailovou adresu uvedenou ve Smlouvě.

6.2 K platebnímu styku mezi stranami bude sloužit výhradně účet Dodavatele číslo 2701706224/2010 v Korunách českých vedený u Fio banky a účet objednatele specifikovaný ve Smlouvě. Jiné způsoby úhrady Dodavatel neakceptuje. Dnem úhrady se rozumí den připsání částky na účet Dodavatele.

6.3 V případě vzniku přeplatku může Objednatel použít tento kredit na služby Dodavatele nebo může zažádat o jeho vrácení na svůj účet. Případné vratky budou vždy prováděny na účet, že kterého došlo k úhradě.

6.4 Objednatel může využít možnosti úhrady ceny tarifu předem na libovolné množství měsíců, ne však na více než do konce daného kalendářního roku. V tomto případě má Dodavatel právo využívat těchto prostředků k uhrazení vzniklých závazků bez předchozího odsouhlasení Objednatelem. Povinnost Dodavatele vystavit přehled úkonů na daný kalendářní měsíc není dotčena.

7. Smluvní pokuty

7.1 Pokuta za pozdní dodání dokumentů činí 20 % z celkové fakturované částky měsíce předcházejícího měsíci, kdy nastalo pozdní dodání. Za pozdní dodání se považuje dodání po déle než 14 dnech od dodání sjednaného ve smlouvě. V případě, že se jedná o první měsíc poskytování služeb, a není tedy možné částku vypočítat, je pokuta stanovena na 500 Kč. Lhůty pro dodání jednotlivých dokumentů budou stanoveny v průběhu plnění Smlouvy.

7.2. Dodavatel má nárok na 0,05% z hodnoty závazků, u kterých je Objednatel v prodlení za každý den prodlení z plnění. Vedle úroku z prodlení má Dodavatel nárok i na uplatnění náhrady škody. V případě prodlení není Dodavatel povinnen stanovit dodatečnou lhůtu k plnění a má právo smlouvu výpovědí ukončit s účinností 30 dnů prodlení. Ukončení smlouvy touto cestou nemá vliv na platnost již vzniklých závazků včetně pokuty z prodlení a náhrady škody ze strany objednatele. V období zmíněných 30 dnů výpovědní lhůty nemá Dodavatel povinnost provádět pro Objednatele úkony jakéhokoli druhu i v případě, že je toto neplnění v rozporu s ujednáními této smlouvy a mohou z něj vzniknout Objednateli škody.

7.3 V případě, že prodlení trvá déle než 7 kalendářních dní, má Dodavatel právo přerušit dodávky služeb do doby, než dojde k plné úhradě plnění včetně příslušenství, pokud vzniklo.

8 Odstoupení od smlouvy

8.1 Strany mají právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu s 30 denní výpovědní lhůtou. Odstoupení od smlouvy je možné pouze písemnou formou. Za písemnou formu se v tomto případě považuje pouze doporučená zásilka zaslaná na adresu sídla Dodavatele. Tato lhůta může být jednostranně Dodavatelem zrušena v případě, že se Objednatel opakovaně dopustil porušení Smlouvy opravňujícího k nároku na pokutu podle bodu 7 a jeho podbodů této smlouvy. V případě odstoupení od Smlouvy tímto způsobem se stávají všechny závazky Objednatele vůči Dodavateli splatnými okamžikem doručení výpovědi ze smlouvy Objednateli. Odstoupení od smlouvy nemá vliv na k tomu datu již vzniklé závazky a tyto budou vymáhány subjektem specializujícím se na vymáhání pohledávek nebo soudní cestou. Dodavatel je oprávněn započíst pokutu podle bodu 7 a jeho podbodů na povinnost vrátit plnění.

9 Závěrečná ustanovení

9.1 Vztahy v této smlouvě neupravené, jsou upraveny platnou legislativou České republiky. Ujednání upravující vztahy Objednatele a Dodavatele jiným způsobem, než podle těchto VOP a smlouvy budou upravena v očíslovaném dodatku ke smlouvě stvrzené podpisem a razítkem Smluvních stran.

9.2 V případě rozporu mezi Smlouvou a Dodatkem smlouvy má přednost Dodatek.

9.3 Dodavatel si vyhrazuje právo přerušit poskytování služeb ve výjimečných případech zásahu vyšší moci jako je například nemoc nebo výpadek telekomunikační či internetové sítě a v případech podobných.

9.4 Objednatel souhlasí, že budou daňové doklady zasílány výhradně elektronickou poštou na emailovou adresu uvedenou ve smlouvě.

9.5 Strany podpisem stvrzují, že VOP četly, rozumí jim a vyslovují svůj souhlas v plném rozsahu a zavazují se jimi řídit. Strany svým podpisem stvrzují, že smlouvu podepsaly ze svobodné vůle, ne pod nátlakem, v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek. Stane-li se jedno nebo více ustanovení těchto VOP z jakýchkoliv důvodů neplatnými, nebude tím dotčena platnost ostatních ustanovení.

9.6 Strany se zavazují zachovat mlčenlivost ohledně informací, které se dozví v průběhu platnosti Smlouvy i po ní s výjimkou případů stanovených zákonem. S osobními údaji je nakládáno podle platných ustanovení upravujících ochranu osobních údajů a podle GDPR uvedeného na webu https://www.sidaccounting.cz/gdpr/.

9.7 Tyto obchodní podmínky jsou platné a nabývají právní účinnosti od 12.5.2022