Zásády zpracování osobních údajů – GDPR

1 Obecné informace

Informuji Vás o Zásadách zpracování Vašich osobních údajů, které mi poskytujete v souvislosti s nabízením, sjednáváním, poskytováním, a využíváním mých služeb. Tyto Zásady ochrany osobních údajů jsou účinné od 1. července 2020 a popisují způsoby, jak je získávám, shromažďuji a jak s nimi nakládám. Dále k jakým účelům využívám osobní údaje při poskytování svých služeb, během Vaší návštěvy mých webových stránek, při jednání s potenciálními zákazníky či partnery, při výuce a k jakým účelům a jak dlouho zpracovávám a jaký k tomu mám právní důvod. Součástí jsou informace o možnostech dalšího poskytnutí a jaká jsou Vaše práva v oblasti ochrany osobních údajů. Veškeré informace zpracovávám v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.4.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, dále v souladu s občanským zákoníkem a dalšími souvisejícími právními předpisy.

Při zpracování Vašich osobních údajů ctím a respektuji standardy ochrany osobních údajů a dodržuji zejména následující zásady:

 1. osobní údaje zpracovávám pro jasně a srozumitelně stanovený účel, stanovenými prostředky, stanoveným způsobem, a pouze po dobu, která je nezbytná vzhledem k účelům jejich zpracování, zpracovávám pouze přesné osobní údaje zákazníků nezbytné pro naplnění těchto účelů,
 2. osobní údaje chráním a zpracovávám způsobem, který zajišťuje nejvyšší možnou bezpečnost těchto údajů a který zabraňuje jakémukoli neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům zákazníků, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům a zpracováním, jakož i jinému zneužití,
 3. vždy srozumitelně informuji o zpracování osobních údajů a o nárocích na přesné a úplné informace, o okolnostech tohoto zpracování a o dalších souvisejících právech,
 4. dodržuji odpovídající technická a organizační opatření pro zajištění úrovně zabezpečení odpovídající různým rizikům.

2 jaké osobní údaje zpracovávám

 1. Identifikační údaje, které jsou nezbytné k poskytování mých služeb, k uzavření a plnění smlouvy, k partnerské spolupráci. Jedná se o: akademický titul, jméno, příjmení, název obchodní firmy, IČ, DIČ, právní forma, adresu trvalého nebo přechodného pobytu, sídlo nebo místo podnikání, fakturační adresu, identifikační a kontaktní údaje osoby zákazníka, identifikační údaj plátce vyúčtování, bankovní spojení, podpis, způsob platby. Tyto informace zpracovávám pro evidenci a organizaci výuky a za účelem komunikace s Vámi.
 2. Kontaktní údaje, které jsou nezbytné pro vzájemnou komunikaci, specifikaci nabídek, změny týkající se výuky, odvolání výuky apod. Jedná se o: telefonní číslo, emailovou adresu, adresu sociálních sítí a adresu online poskytovatelů video a audio komunikace.
 3. Údaje o poskytovaných službách. Jedná se o specifikaci, objem, podmínky a cenu poskytovaných služeb.
 4. Údaje o chování na mých webových stránkách získávaných prostřednictvím cookies uložených ve Vašem webovém prohlížeči. jedná se o zobrazované stránky, odkazy, prokliky, pohyb na mém webu včetně způsobu posouvání obrazovky a také údaje o zařízení, ze kterého je web prohlížen, jako je IP adresa, z ní odvozená poloha, identifikace zařízení a také údaje o zařízení, jeho technické parametry (operační systém, verze, rozlišení obrazovky, prohlížeč).
 5. Údaje o chování při čtení emailových zpráv. Jedná se o: čas otevření zprávy, informace o zařízení, na kterém je zpráva prohlížena, IP adresa, prokliky na odkazy v zaslané zprávě, nastavení zpráv.

3 Účely zpracování, právní důvody a délka uchovávání údajů

Osobní údaje klientů zpracovávám pouze po dobu nezbytně nutnou vzhledem k účelům jejich zpracování. Průběžně posuzuji, zda trvá potřeba zpracovávat určité osobní údaje pro určitý účel. Údaje skartuji, pokud již nejsou potřeba pro žádný z účelů. Obvyklá doba využitelnosti osobních údajů, v jejímž průběhu posuzuji potřebu jejich zpracování obecně stanovuji na 10 let. Osobní údaje zpracovávám pro účely plnění smlouvy po dobu trvání smluvního vztahu se zákazníkem, nabízení produktů a služeb po dobu trvání smluvního vztahu a pro péči o zákazníky po dobu trvání smluvního vztahu se zákazníkem.

Osobní údaje zpracovávám pro různé účely a na základě těchto právních důvodů:

 1. bez Vašeho souhlasu – na základě plnění smlouvy a poskytnutí služby, oprávněného zájmu nebo z důvodu plnění právních povinností,
 2. na základě Vašeho souhlasu, kdy dobrovolně souhlasíte se zpracováním Vámi poskytnutých nebo jinak získaných osobních údajů (péče o zákazníka, nabízení produktů a služeb).

3.1 Objednávka služeb nebo díla

3.1.1 Plnění smlouvy a poskytnutí smlouvy

Vaše osobní údaje zpracovávám za účelem vyřízení Vaší objednávky a poskytování služeb, abych mohl zajistit poskytnutí služby, platbu, realizaci díla. Doba zpracování osobních údajů je v tomto případě určena na dobu plnění plnění smlouvy či poskytování služeb a dalších 10 let po ukončení plnění.

3.1.2 Oprávněný zájem

Vaše osobní údaje zpracovávám za účelem evidence plateb, nedoplatků, ochrany právních nároků, získání informací vedoucích ke zkvalitnění našich služeb, poskytování nabídek na míru a cílené reklamy, kterou Vám mohu sdělit po telefonu, zasílat prostřednictvím emailu či jiných elektronických zařízení a metod. Doba zpracování osobních údajů je promlčecí dobou 3 roky a jeden rok po jejím uplynutí s ohledem na nároky uplatněné na konci promlčecí doby. V případě soudního, správního nebo jiného nařízení také po celou dobu trvání takových řízení a zbývající část promlčecí doby po jeho ukončení. V ostatních případech probíhá zpracování po dobu plnění smlouvy či poskytování služeb a 10 let po ukončení poskytování služeb.

3.1.3 Plnění právních a oznamovacích povinností

Zpracovávám Vaše osobní údaje za účelem plnění oznamovacích povinností vůči orgánům veřejné moci, splnění povinnosti při identifikaci a kontrole klienta dle zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. Dále za účelem ochrany práv a právem chráněných zájmů, zejména pro řešení veškeré sporné agendy a pro účely vedení případných soudních nebo jiných sporů. Také za účelem splnění archivační povinnosti a z důvodu dodržování následujících zákonů: zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. V těchto případech je doba zpracování osobních informací stanovena na 10 let od uzavření smlouvy.

3.2 Zájem o mé produkty nebo služby

V případě, že jste mě oslovili za účelem poptávky po mých službách prostřednictví některého z komunikačních kanálů jako je email, telefon, webové stránky, sociální sítě či jiné elektronické nástroje, zpracovávám osobní údaje, které jste mi poskytli a to na základě oprávněného zájmu za účelem zpracování nabídky a kalkulace a vyřízení poptávky. Doba zpracování osobních údajů je stanovena na 10 let od posledního kontaktu.

4 Kdo Vaše osobní údaje zpracovává a komu je předávám

Získané osobní údaje zpracovávám v roli správce, tzn., že určuji prostředky zpracování, odpovídám za jejich řádné provedení a stanovuji účely, pro které Vaše osobní údaje shromažďuji. Správcem Vašich osobních dat je Bc.Zdeněk Bednařík, DiS. , se sídlem Josefská 15, 602 00, Brno, IČ: 08596671, nezapsaný v obchodní rejstříku. Vaše osobní údaje zpracovávám sám v rozsahu, který je v jednotlivém případě nezbytný a při dodržení veškerých bezpečnostních opatření.

S Vašim souhlasem, na základě kterého jsem v příslušném rozsahu oprávněn nakládat s osobními údaji, mohou být předávány tyto informace dále subjektům pro dodržování mé právní povinnosti, uzavření a plnění smlouvy, nabízení produktů a služeb, ochrany práv a mých právem chráněných zájmů a péče o klienty. V souladu s příslušnými právními předpisy jsem oprávněn nebo přímo, bez vašeho souhlasu, povinen předávat Vaše osobní údaje příslušným orgánům státní správy, soudům a orgánům činným v trestním řízení za účelem plnění jejich povinnosti a pro účely výkonu  rozhodnutí, pro účely plnění smlouvy a dalším osobám v rozsahu stanoveném právními předpisy, například třetím osobám pro účely vymáhání mých pohledávek.

Vaše osobní údaje dále předávám zpracovatelům, kteří je zpracovávají dle mých pokynů a předpisů:

 • poskytovatelům hostingových a IT služeb,
 • poskytovatelům daňových a účetních softwarů,
 • provozovatelům marketingových nástrojů, kteří mi pomáhají s optimalizací webu a personalizací obsahu a nabídek pro Vás,
 • poskytovatelům email marketingových nástrojů pro hromadnou rozesílku emailů.

Vaše osobní údaje jsou zpracovány na území České republiky a dalších států Evropské unie i mimo ni, kde sídlí subjekty, jako jsou mí dodavatelé, zpracovatelé a partneři a sdílejí stejné standardy ochrany osobních údajů jako Česká republika nebo členové Evropského hospodářského prostoru.

5 Vaše práva a jak je uplatnit

V předchozích kapitolách jsem podal vysvětlení, proč Vaše osobní údaje shromažďuji a jak s nimi zacházím a že je pro některé účely smím zpracovávat jen s Vašim souhlasem. Souhlas se zpracováním svých osobních údajů mi nejste povinni udělit a zároveň jste oprávnění tento svůj souhlas odvolat. Některé údaje jsem oprávněn zpracovat k určitým účelům také bez Vašeho souhlasu. Pokud v takovém případě odvoláte svůj souhlas, ukončím zpracování příslušných osobních údajů k účelům vyžadujícím příslušný souhlas, ale mohu být oprávněn nebo povinen tyto osobní údaje zpracovávat k jiným účelům.

Při zpracování Vašich osobních údajů můžete jako subjekt údajů uplatnit následující práva:

5.1 Právo na přístup

Dle článku 15 GDPR máte právo na přístup k informacím, které o Vás zpracovávám, za jakým účelem, po jakou dobu, kde Vaše osobní údaje získávám, komu je předávám a jaká máte další práva. V rámci práva na přístup mě můžete požádat o potvrzení zpracování osobních údajů nebo o vytvoření kopie zpracovávaných osobních údajů.

5.2 Právo na opravu

Pokud zjistíte, že Vaše osobní údaje, které zpracovávám, jsou nepřesné nebo neúplné, máte dle článku 16 GDPR právo na opravu. Vaší žádostí se budu zabývat bez zbytečného odkladu.

5.3 Právo na výmaz

V případech uvedených v článku 17 GDPR máte právo na výmaz Vašich osobních údajů, které zpracovávám. Pokud nebude uplatnění tohoto práva relevantní nebo neproveditelné nebo Vaše osobní údaje zpracovávám na základě i jiného právního důvodu, nebudu moci Vaší žádosti vyhovět.

5.4 Právo na omezení zpracování

Dle článku 18 GDPR máte právo na omezené zpracování, po omezenou dobu, v určitých případech, zejména pokud popíráte přesnost svých osobních údajů, uplatnili jste námitku proti zpracování Vašich osobních údajů nebo pokud odmítáte jejich výmaz z důvodu ochrany svých právních nároků nebo nesouhlasíte s jejich výmazem a požadujete namísto toho omezení zpracování svých osobních údajů.

5.5 Právo na přenositelnost

Dle článku 20 GDPR máte právo získat ode mě všechny vaše osobní údaje, které jste mi Vy sami poskytli a které zpracovávám na základě Vašeho souhlasu a na základě smlouvy. Vaše osobní údaje Vám poskytnu ve strukturovaném, běžně užívaném formátu. Abych mohl na Vaši žádost údaje snadno převést, může se jednat pouze o údaje, které zpracovávám automatizovaně v mých elektronických databázích.

5.6 Právo vznést námitku proti zpracování.

Proti zpracování osobních údajů, k němuž dochází na základě  mého oprávněného zájmu, máte dle článku 21 GPDR právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů. Pokud neprokáži, že existuje závažný oprávněný důvod pro zpracování, který převažuje nad mými zájmy nebo právy a svobodami, ukončím zpracování Vašich osobních údajů bez zbytečného odkladu.

5.7 Právo podat stížnost

Uplatněním práv výše uvedeným způsobem není nijak dotčeno Vaše právo podat stížnost u příslušného dozorového úřadu. Toto právo můžete uplatnit zejména v případě, že se domníváte, že Vaše osobní údaje zpracovávám neoprávněně nebo v rozporu s obecně závaznými právními předpisy. Stížnost proti mnou prováděnému zpracování osobních údajů můžete podat u Úřadu pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

Pokud neudělíte nebo odvoláte svůj souhlas mohu:

 • odpovídajícím způsobem upravit dostupnost, rozsah či podmínky svých produktů či služeb, nebo
 • odmítnout poskytnut Vám své služby a produkty, pokud shledám, že takový souhlas je k poskytnutí produktu či služby za daných podmínek nezbytný.

Požádáte-li mě o informaci týkající se zpracování Vašich osobních údajů, poskytnu Vám bez zbytečného odkladu veškeré informace o tom, jaké údaje o Vás zpracovávám. Za poskytnutí takové informace mám právo požadovat přiměřenou úhradu nákladů vynaložených na poskytnutí informace. Zjistíte-li nebo se domníváte, že já nebo třetí osoba, která se podílí na zpracování údajů, provádí zpracování Vašich osobních údajů, které je v rozporu s ochranou Vašeho soukromého života anebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li Vaše osobní údaje nepřesné, můžete:

 1. ode mě či třetí osoby, která se podílí na zpracování údajů, požadovat vysvětlení,
 2. požadovat, aby byl odstraněn závadný stav, zejména můžete požadovat provedení opravy nebo doplnění osobních údajů. V případě potřeby bude provedeno dočasné blokování nebo likvidace těchto údajů. Pokud Vaši žádost shledám jako opodstatněnou, tak ji já nebo třetí osoba, která se podílí na zpracování údajů, neprodleně a bezplatně závadný stav odstraní.

V případě, že si přejete odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, obraťte se prosím písemně na mou emailovou adresu sluzby@sidaacounting.cz. Veškeré Vaše případné písemné dotazy rád zodpovím na stejné adrese.